هدف

/
هدف چیست؟ هدف وضعیتی است که می‌خواهیم در آینده داشته باشیم. اگر خود ن…